รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 08 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
เลือกประเภทงบรายจ่าย : ทุกประเภท   รายจ่ายงบกลาง   รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย รายละเอียด พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด2022-04-28 041 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
2022-04-28 040 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00%
2022-04-28 039 ค่าโทรศัพท์ 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00%
2022-04-28 038 ค่าประปา 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
2022-04-28 037 ค่าไฟฟ้า 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00%
2022-04-28 036 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00%
2022-04-28 035 ค่าวัสดุสำนักงาน 195,200.00 0.00 195,200.00 0.00%
2022-04-28 034 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(ต่ำกว่าปริญญาตรี) 972,000.00 0.00 972,000.00 0.00%
2022-04-28 033 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/บำรุงรักษา 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
2022-04-28 032 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
2022-04-28 031 ค่าเช่าครุภัณฑ์ 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00%
2022-04-28 030 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00%
2022-04-28 029 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00%
2022-04-28 028 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00%
2022-04-28 027 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%
2022-04-28 026 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (nt) 24,320.00 0.00 24,320.00 0.00%
2022-04-28 025 โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบออนไลน์ 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
2022-04-28 024 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2564 324,320.00 0.00 324,320.00 0.00%
2022-04-28 023 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00%
2022-04-28 022 โครงการประชุมผู้บริิหาร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 244,650.00 0.00 244,650.00 0.00%
2022-04-28 021 โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ nb2 model 28,560.00 0.00 28,560.00 0.00%
2022-04-28 020 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดความเครียดผู้เรียนเน้นสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 13,640.00 0.00 13,640.00 0.00%
2022-04-28 019 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00%
019001 ประชุมคณะกรรมการ /ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ /นิเทศติกตามประเมินผล12,772.00 0.00 12,772.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 018 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00%
2022-04-28 017 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลทและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 21,592.00 0.00 21,592.00 0.00%
2022-04-28 016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Schoolmis 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00%
2022-04-28 015 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอยออนไลน์ 33,200.00 0.00 33,200.00 0.00%
2022-04-28 014 โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหย้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน 32,200.00 0.00 32,200.00 0.00%
2022-04-28 013 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 65,200.00 0.00 65,200.00 0.00%
2022-04-28 012 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA) 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00%
012001 จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบzoom เพื่อให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ วPA27,500.00 0.00 27,500.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 011 โครงการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 16,800.00 0.00 16,800.00 0.00%
011001 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,800.00 0.00 16,800.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 010 โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00%
010001 ประชุมศึกษานิเทศก์ 13 คน เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ วPA 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 009 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ 2565 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00%
009001 ประชุมเจ้าหน้าที่สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อชี้แจงการรายงานข้อมูลตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน และการรายงาน IIT OIT 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 008 โครงการซ่อมบำรุงระบบการประะชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) 29,700.00 0.00 29,700.00 0.00%
008001 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบ และปรับปรุงห้องประชุมสำหรับประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา29,700.00 0.00 29,700.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 007 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 36,280.00 0.00 36,280.00 0.00%
007001 ประชุมคณะกรรมการ/ดำเนินการทดสอบ NT นักเรียนป.3 และทดสอบ RT นักเรียนป.1 36,280.00 0.00 36,280.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 006 โครงการจัดแสดงผลงานและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 61,800.00 0.00 61,800.00 0.00%
006001 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชมแสดงผลงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา55,000.00 0.00 55,000.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 005 โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00%
005001 จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุให้ศูนย์เครือข่ายสำหรับบริการจัดการศึกษา จำนวน 12 ศูนย์240,000.00 0.00 240,000.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 004 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ 9,660.00 0.00 9,660.00 0.00%
004001 ประชุมธุรการประจำกลุ่มในสำนักงานเขต และธุรการโรงเรียนเพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์9,660.00 0.00 9,660.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 003 โครงการด้วยรักและห่วงใยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 23,300.00 0.00 23,300.00 0.00%
003001 ประชุมโรงเรียนพระราชดำริ/ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านวังหินฐาน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 11,200.00 0.00 11,200.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 002 โครงการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 23,300.00 0.00 23,300.00 0.00%
002001 ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียน และวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน23,300.00 0.00 23,300.00 0.00% รายละเอียด
2022-04-28 001 โครงการช่วยเหลือนักเรียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00%
001001 จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการเหรียญที่เหลือเพื่อน้อง /รับบริจาคกล่องเหรียญที่เหลือ /จัดกิจกรรมต้นบุญเพื่อแจกถุงยังชีพ ทุนการศึกษา ซ่อมบ้านนักเรีียน1,500.00 0.00 1,500.00 0.00% รายละเอียด
รวม4,347,522.000.004,347,522.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ